Dernek Tüzüğü

İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1    ADI VE KURULUŞU

1 Mart 1943 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ nde mezun olanları                                                              

kapsayan ”İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti” Kurulmuştur.

Kısa adı İFMC’dir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Cemiyetin kuruluş yeri ve merkezi İstanbuldadır. Bu tüzük ile tesbit ve tayin                                                                               

edilen şartlara göre ve yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak                                                                       

yurtiçinde ve dışında merkeze bağlı şubeler açabilir.

MADDE 2   AMAÇ: Milli kalkınmamıza katkıda bulunmak üzere ekonomik, toplumsal,                                                                 

kültürel, mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaktır.

 MADDE 3   Cemiyetin amaçlarını gerçekleştirmek için;

a) Araştırmalar yapmak, konferans ve toplantılar tertip etmek, üyelerin niteliklerini,

uzmanlıklarını yükselten öğretici kurslar düzenlemekyayınlarda   bulunmak , yurt 

içinde ve yurtdışında her türlü geziler düzenlemek ya da   düzenlettirmek.                  

b) Yurt içinde şubeler ve lokaller açmak; kütüphane, konferans salonu gibi tesisler

kurarak kamu yararına sunmak,

c) Yüksek öğretim yapan gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere; sosyal,

ekonomik ve sportif faaliyetlerle destek olmak, öğrencilere mali imkanlar içerisinde

burs sağlamak,

d) Fakülte ile işbirliği yaparak öğrencilerin ve mezunların çıkarlarına yönelik çalışmalar

yapmak,

e) Üyeler arasında bilimsel, mesleki, sosyal bağlantılar kurmak,   maddi ve manevi

dayanışmayı arttırmak, üyelerin mesleki teminatını sağlamak için çalışmalarda

bulunmak, iş olanakları ve iş sahaları hazırlamak, meslek kulüpleri kurmak,

f) İsteyen tüm üyelere açık komisyonlar oluşturarak cemiyet faaliyetlerinin yürütülmesine

katılımlarını sağlamak,

g) Gerek üyelerin ölümü halinde ve gerekse yardıma muhtaç mezunlarımıza veya varislerine

yardım sağlamak üzere “Yardım Sandığı” kurmak veya bu amaçlar için grup sigortası

yaptırmak;

üyelerini bir meskene kavuşturmak için mesken kooperatifleri kurulmasına yardımcı

olmak,

h) Cemiyetin amacını gerçekleştirmek için gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya

vermek,

inşa ettirmek, ipotek almak ve ipotek vermek,

i) Cemiyet yardım toplama Kanunu ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak

Bağış ve Yardım alır. Gelir sağlamak amacıyla her türlü hediyelik tanıtıcı ve

eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

Cemiyet amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen

diğer çalışmaları da yapar

j) Derneğin Borçlanma Usulleri: Bankalardan ve diğer benzeri kuruluşlardan nakdi,

Gayrinakdi ve ipotek karşılığı kredi kullanmak için YönetimKurulu’nun oy birliği ile

alacağı karar yeterlidir.

k) Cemiyet gerektiğinde ticari işletmeler kurmak  ve kurulmuş şirketlere  katılmak.

MADDE 4    YASAK FAALİYETLER :Cemiyet Amaçlarını gerçekleştirmek için

Dernekler  Kanununun 5. Bölümde yasaklar başlığı altında düzenlenen maddelere

aykırı davranamaz.

MADDE 5    KURUCU ÜYELER

1) Turhan Kentbay 

Tekel Genel Müdürlüğü Müskirat Fabrikası Şubesi Hesap Kontrol Memuru 

Şişli, Bomonti Samanyolu Sok.Refik Apt.No:62/2 (T.C. uyruklu)

2) Hasan Görün

Tekel Genel Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesi Hesap Kontrol Memuru

Kadıköy, Yeldeğirmeni Sok.No:65 (T.C.uyruklu)

3) Rıfat Koşal

Sümerbank Yerli Mallar Pazarları Konfeksiyon ve Hususi Fabrikalar Şubesi  Memur.

Cumhuriyet Cad.No:221 (T.C.uyruklu)

4) Faruk Fenik

Vatan Gazetesi Sekreter ve Muharrirlerinden Kızıltoprak, Kuyubaşı No:14

5) Hayrettin Peker

Yaşat T.A.Ş.Murahhas Azası Ayazpaşa,Ulusal Apt.D:13 (T.C.uyruklu)

6) Sami Vardar

Manifatura İthalat T.A.Ş.’de veznedar Vezneciler,Rafıkpaşa Cad.Tunçkök Apt. (T.C.uyruklu)

7) Haluk Tatarağası

İktisat Fakültesi Doktora Talebesi Bostancı,İçerenköy Cad.No:80 (T.C.uyruklu)

MADDE 6      CEMİYETİN  ÜYELERİ

Cemiyetin asıl, aday,  fahri ve Aile üyeliği olmak üzere dört tür üyesi vardır.

A)    Asıl  üyeler; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden Lisans,Yüksek

Lisans ve Doktora mezunu olanlar, İktisat Fakültesine  bağlı Enstitü ve Birimlerinden

mezun olanlar ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde  görev yapmış  ve yapmakta

olan öğretim üyeleri,  öğretim üye yardımcıları ve öğretim görevlilerinden  medeni

haklara sahip ve bu haklarını kullanmaya ehil  bulunanlardan  üye olmak için

başvurmuş bulunanlara,

B) Aday üyeler; İstanbul Üniversitesi  İktisat fakültesi son sınıf öğrencilerinden,  aday üye

statüsünde üye olmak için başvurmuş bulunanlara,

C) Fahri Üyeler; Cemiyet amaclarının  gerçekleştirilmesinde yardımcı olup, mesleklerinde 

ve çevrelerinde  başarılı ve saygın olan kişilerden, üye  olmak için başvurmuş bulunanlara,

D )Aile üyeliği;Vefat eden asıl üyelerin  eşleri ve çocuklarından  üye olmak  için başvurmuş

bulunanlara, Üyelik verilebilir.

 MADDE 7     ÜYELİK  HAKKININ DOĞUŞU

A) Asıl üyeler; Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden lisans  yüksek  lisans ve

doktora  mezunu olanlar, İktisat Fakültesine  bağlı Enstitü ve Birimlerinden mezun

olanlar ile  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesin’de Görev yapmış  ve yapmakta 

olan öğretim üyeleri, öğretim üye yardımcıları  ve öğretimgörevlilerinden medeni

haklara sahip ve haklarını kullanmaya  ehil olanlar  asıl üye olabilir.Üyelik başvurusunda,

üye  başvuru formunu Genel Merkeze   gönderir Şubeler aracılığı ile yapılan  üyelik

başvurularını , Şubeler iki nüsha  olarak  görüşleri ile  birlikte Genel Merkeze gönderir,

Her iki halde Başvuru Genel Merkez Yönetim Kurulu  30 gün içinde  kabul   veya isteğin 

reddi şeklinde karara bağlar,  sonuç başvuru sahibine yazıyla   bildirilir Başvurusu 

Kabul edilen üye  bu amaçla tutulan üyelik defterine kaydedilir ve üye kimlik kartı verilir.

B) Aday üyelik; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencilerinin müracatı

halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile doğar. Oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde

aidat verebilirler.

C) Fahri Üyelik ise Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınacak karar ile doğar.

Oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilir.

D )Aile üyeliği ; Genel Merkez Yönetim Kurulu  toplantısında  alınacak olan karar ile

doğar oy hakkı yoktur.

 MADDE 8       ÜYELİK AİDATI

Üyelik aidatı Genel Merkez Yönetim Kurulunca her yıl belirlenir. Yönetim Kurulu,

Aidat Bedelini artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir. Belirlenen aidatlar Genel Merkez

ve şubeler tarafından uygulanır Okulu bitirdiği yıl üye olan mezunlarımızdan ilkyıl

üyelik aidatı alınmaz.

MADDE 9        ÜYELİĞİN SON BULMASI

a) Üyelik ölüm ve istifa suretiyle; İstifayı arzu eden üyenin yazılı olarak Yönetim 

Kuruluna başvurusu ile sona erer.

b) Tutumu ve faaliyetleri Dernekler kanunu ve Cemiyet tüzüğü ile  bağdaşmayan asıl,

aday, fahri ve aile üyelerinin kaydı Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ve

Onur Kurulu kararı ile Genel Merkez Yönetim Kurulun’ca silinir. Kaydı silinen üyenin

Genel  Kurula  itiraz     hakkı vardır.Genel Kurul kararı kesindir.

 MADDE 10      ÜYELİK HAKLARI

a) Üye : Cemiyet üyeliğinin gerektirdiği, Her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyelik

sorumluluğu ile haklarından yararlanan kişidir. Üyenin hakları gereken koşulları

içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı, yükümlülükleri özel

ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi

amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve  toplum içindeki  olumlu

görüntüsünü sürdürme ilkesini kapsar.

b) Her üyenin Genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır.

c) Her  üye Cemiyetin amacına uygun davranmak ve özellikle amacın gerçekleşmesini

güçleştirici  veya engelleyici davranışlardan kaçınmak zorundadır.

MADDE 11     CEMİYETİN ORGANLARI

’’İstanbul Üniversitesi  İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti ’’ İstanbul’da bulunan bir

Cemiyet  Genel Merkezi ile merkeze bağlı şubelerden oluşur.

Cemiyet Genel Merkezinin organları :

A-    Genel Kurul

B-    Yönetim Kurulu

C-    Denetim Kurulu

D-    Genel Merkez Onur Kurulu

E-     Genel Merkez Divan Kurulundan  oluşur.

MADDE 12    A – GENEL KURUL

Genel Kurul  Cemiyetin en yetkili karar organı olup ,Cemiyete kayıtlı  Üyelerden olusur.

Genel  Kurul’un  Kuruluş  şekli : Üye olup  Genel Merkez ve Şubeler Mensubu  Bütün asıl

üyelerin teşkil ettikleri  ve ancak  Madde  6,7 ve 10 kapsamında  oy  sahibi  bulunanların 

oluşturdukları  bir kuruldur.

MADDE 13  

a) Olağan toplantı: İki yılda bir defa Nisan ayının içinde Yönetim Kurulunun

çağrısı üzerine yapılır.

b) Olağanüstü Toplantı : Yönetim Kurulu veya  Denetim Kurulu veya Divan Kurulu’nun

gerekli gördüğü   hallerde  ya da  Cemiyet üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine

Yönetim Kurulu  tarafından  olağanüstü  toplanır.

MADDE 14  GENEL KURULA ÇAĞRI

Yönetim Kurulu, Cemiyet Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin

listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan  Üyeler , en az on beş gün önceden

günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile

bildirilmek  suretiyle  toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile

toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat  ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantının arasındaki süre  yedi günden  az  altmış günden fazla olamaz

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması  sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,

bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı 

usulüne uygun olarak  üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren

en geç altı ay  içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen

esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Cemiyetin feshinin görüşüleceği  Genel kurul ilanı  Türkiye çapında  yayın yapan en az bir

ulusal gazeteye ilan verilmek suretiyle yapılır.

MADDE 15    TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları Cemiyet Genel Merkezinin bulunduğu İstanbul’dan, şube genel kurul

toplantıları şubelerin bulunduğu şehirden başka yerde yapılmaz.

MADDE  16    GENEL KURULA İŞTİRAK

a) Oy hakkını ancak madde 6 ,7 ve 10 kapsamına giren asıl üyeler kullanabilirler

b) Şube üyeleri, merkezde yapılan Genel Kurul toplantısına katılımlarında  Madde

6 ,7 ve 10  kapsamı gözönünde  bulundurularak oy kullanabilirler.

c ) Şube kongrelerine şube asıl üyeleri ile Cemiyet Genel Merkez Yönetim Kurulu ,

Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve  Divan Kurulu üyeleri iştirak edebilirler ve oylamaya

katılırlar.

MADDE 17     TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul, bu tüzük hükümlerine göre, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin

yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantısında yeter sayı sağlanamaz ise

ikinci toplantıya katılan üye sayısı Cemiyet Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam

sayısının toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 18   GENEL KURULUN ÇALIŞMASI

A – Toplantı Usulü; Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,

tüzük değişikliği ve  Cemiyetin feshi hallerinde ise  üçte ikisinin katılımıyla  toplanır;

çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı ,yönetim ve

denetim kurulları  üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurula katılma

hakkı bulunan  üyelerin  listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı  yerine

girecek üyelerin  resmi  makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri

veya yönetim kurulunca  görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,

yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına  imza koyarak

toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir. ve toplantı

yönetim kurulu başkanı  veya görevlendireceği  yönetim kurulu  üyelerinden biri

tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca

bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra , toplantıyı yönetmek üzere birbaşkan,başkan 

vekili ve yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Cemiyet organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda ,oy kullanan üyelerin

divan heyetine  kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını 

imzalamaları zorunludur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan

başkanına aittir. Genel Kurulda , yalnızca gündemde yer alan maddeler

görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda  biri tarafından

görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel  kurulda her üyenin  bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak

zorundadır. Aday, Fahri ve Aile üyeleri genel kurul toplantılarına katılabilir ancak

oy kullanamazlar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan  kararlar bir tutanağa

yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda,Divan Heyeti

tarafından tutanak ve diğer belgeler,yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim 

kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından  ve yeni seçilen  yönetim kuruluna

yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.                

B- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul  ve  Şekilleri     

Genel  kurulda ,aksine karar alınmamışsa , yönetim ve denetim kurulu üyelerinin  seçimi

gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar , toplantı başkanı

tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan

sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü

yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem

uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. ,

Şu kadar ki, tüzük değişikliği  Cemiyetin  ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki

çoğunluğuyla alınabilir.    

 MADDE 19     GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır.

1) Cemiyet organlarının seçilmesi,

2) Cemiyet tüzüğünün değiştirilmesi,

3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra

edilmesi,                      

4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul

edilmesi,

5) Cemiyet için gerekli taşınmaz malların satın alınması, rehin, ipotek veya mevcut

taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

6) Cemiyetin federasyona katılması veya ayrılması,

7) Cemiyetin uluslar arası faaliyette bulunması , yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara 

üye olarak katılması veya ayrılması. Tasarısını görüşüp karara bağlamak.

8) Cemiyetin feshedilmesi,

9) Cemiyetin ticari işletmeler kurması ve kurulmuş işletmelere katılması için

Yönetim kuruluna yetki verilmesi.

10) Cemiyetin  şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen

şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarılma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına

karşı yapılan itirazların incelenmesi  ve karara bağlanması,

12) Derneğin Vakıf Kurması,

13) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

14) Cemiyetin en yetkili organı olarak Cemiyetin diğer bir organına verilmemiş olan

işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

15) Mevzuata  Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

16) Yönetim kurulunca Cemiyet çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri

inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

17) Cemiyetin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle

onların görevden alınması,

MADDE 20     B-GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Teşekkül Tarzı :

Genel Kurul tarafından, asli üyeler arasından ve oy sırasına göre iki yıl için seçilen

9 asıl ve 5 yedek üyeden ibarettir.

MADDE 21     ŞUBE  TEMSİLCİSİ  ÜYELERİN SEÇİMİ :

Şube temsilcisi üyeleri şube kongrelerinde:

a) Üye adedi 250’nin altında olan şubelerde bir

b) Üye adedi 250’nin üstünde olan şubelerde iki temsilci ve yedekleri olmak üzere iki

yıl için seçilirler. Şube temsilcisi olan üyeler Şube Yönetim Kurullarının gerek gördükleri

hallerde yol ve diğer giderleri kendi Şubelerince karşılanarak oy hakkı olmaksızın

Genel Merkez Yönetim Kuruluna iştirak edebilirler. Şube temsilcilerinin aynı zamanda

Şube Yönetim Kurulu üyesi bulunmalarında hiçbir sakınca yoktur.

MADDE 22  GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu’na seçilen asıl üyeler  yedi iş   günü içinde toplanarak aralarında

aşağıdaki

gibi görev dağılımı yaparlar:

1 Genel Başkan

1 Genel Başkan Yardımcısı

1 Genel Sekreter

1 Genel Muhasip

5 Asil Üye

Yönetim Kurulu vereceği karar üzerine bu görev bölümünde her zaman değişiklik yapabilir.

Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır.

Toplantılara Genel Başkan bulunmadığı takdirde Genel Başkan Vekili, onun da yokluğunda

Genel Sekreter başkanlık eder. Genel Merkez Yönetim

Kurulu, gereğinde olağan toplantılarını, uygun göreceği şubelerde yapabilir.

Toplantıda kararlar, katılan üyelerin mutlak çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olduğu hallerde

Başkan’ın bulunduğu tarafın oyları muteber kabul edilir.

 MADDE 23      GÖREV VE YETKİLER

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Cemiyeti temsil etmek veya bu hususta  bu  hususta kendi  üyelerinden  birine 

veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2 -Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme  ait 

bütçeyi hazırlayarak  genel kurula sunmak,

3- Cemiyet çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul  onayına

sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak ,Cemiyete ait taşınır ve

taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek , kira sözleşmesi yapmak,

Cemiyet lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini

sağlamak,

6-Cemiyetin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda Cemiyetin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu,

ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula

sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11- Cemiyete üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12- Cemiyetin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14- Cemiyet faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla komisyonlar ve danışma heyetleri oluşturabilir,

15-Cemiyetin  Dernekler kanununa göre tutulması zorunlu defterlerini  tutar. 

MADDE 24    İŞ BÖLÜMÜ

1.Genel Başkan: Cemiyeti temsil eder. Yönetim Kurulunca karara bağlanmış olan  idari

tasarruflarda Genel Sekreter ve mali konularda da Genel Muhasip ile birlikte  Cemiyeti

taahhüde sokan bilumum belgeyi imzalar.

2.Genel Başkan Yardımcısı: Genel Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda aynı yetkilere vekalet eder.

3.Genel Sekreter: Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısı’nın bulunmadığı  zaman, onların

tabii vekili olup, toplantı zabıtlarını ve kararlarını tanzim eder,  kayıtları tutar ve alınan kararların

neticelenmesini sağlar. Yönetim Kurulunca karara  bağlanmış bulunan idari işlemlere ait her

türlü belgeyi Genel Başkan bulunmadığı  hallerde Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalar.

4- Genel Muhasip: Cemiyetin bilumum hesaplarını tutar ve tuturur.Genel Yıllık Bütçeyi hazırlar,

masraf ve gelir belgeleri ile banka ve gayrimenkullerin gerektirdiği işlemleri yürütür Mali

konularda Cemiyet’i Taahhüde sokacak bilumum belgeyi Genel Başkan veya Genel Başkan              

Yardımcısı ile birlikte imzalar. 7500 YTL ‘yi geçen harcamalarda Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

Cemiyete ait nakit ve diğer bilumum  menkul kıymetleri muhafaza eder, demirbaş kayıtlarını tutar.

Cemiyet Kasasında bulundurulacak en çok para miktarını Yönetim Kurulunun       

alacağı karar ile belirler. Fazlası Cemiyet adına açılacak muhtelif banka hesaplarında toplanır.

5- Her harcamanın  belgeye bağlanması şarttır, ancak özel hallerde her biri 250TL’yi ve yılda

toplam 5000 TL’yi aşmayan masraflar için Genel  Başkanın muhasip ile birlikte imzalayacağı

belge geçerli sayılır.

MADDE 25    ÇALIŞMASI

1) Yönetim Kurulu kendilerini seçen Genel Kurulun kararlarını Kongreyi takip eden  

bir ay içinde üyelere duyurur.

2) Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik halinde Genel Başkanın 

oyu çift sayılır.

3) Üst üste izinsiz ve mazeretsiz olarak  3 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu  

Üyeleri istifa etmiş sayılırlar ve yerlerine oy sırasına göre yedek üyeler getirilir. 

Şube temsilcileri bu hükmün dışındadır.

MADDE 26    YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİ

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra,

üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri

veya Denetleme Kurulu veya Cemiyet Divanı tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, Cemiyet üyelerinden birinin başvurması üzerine

mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde

Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 27    MERKEZ ONUR  KURULU

a)      KURULUŞ :Genel Kurul tarafından üyeliğinin 10. yılını tamamlamış üyelerden

2 yıl süre için; 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Dekanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Mütevelli

Heyeti Başkanı, Onur Kurulunun doğal üyesidir

b)      GÖREV VE YETKİLERİ; Cemiyet Tüzüğü Dernekler Kanunu Genel Hukuk  ve Ahlak

kuralları ile bağdaşmayan  faaliyetleri olan üyelerin durumunu Genel Merkez Yönetim

kurulunun önerisi doğrultusunda görüşüp karara bağlar, Karar alınmadan önce ilgili

üye ile görüşülmesi esas olup bulamadığı durumlarda re’sen karar verir.

 MADDE 28    MERKEZ DENETLEME KURULU

1-KURULUŞ : Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından ve asil üyeler arasından 2 yıl süre

için seçilen 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu seçimi izleyenbir hafta

içinde yapacağı ilk toplantıda bir  Başkan ve bir sözcü seçer.                                  

2- GÖREV VE YETKİLER: Cemiyetin bütün hesaplarını ve hertürlü işlemlerini cemiyet

tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla, diledikleri

zaman Genel Kurul adına denetler. Toplantı ve Karar yeter Sayısı  iki (2) dir. Denetim

sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na  ve  toplandığında  GENEL KURULA sunar.

3- İÇ DENETİM

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafında iç denetim yapılabileceği

gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu

veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 29    DİVAN  KURULU

A-TEŞEKKÜL TARZI:

Cemiyet Divanı; 15 yılını doldurmuş asil üyelerle asgari 4 yıl Merkez veya Şube Yönetim

Kurullarında vazife almış üye ve denetçiler arasından 11 asil, 5 yedek  olmak üzere Genel

Kurul tarafından, 4 yıl süre için seçilir.

Cemiyetin ilk kurucu üyeleriyle Cemiyet Merkezi veya Şube Yönetim Kurullarında   

Başkan’lık yapmış olanlar Divan’ın doğal üyesi olup oylamaya iştirak ederler.

Cemiyet Divanı ilk toplantısında kendi aralarında 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve Divan Sekreteri

seçerler. Cemiyet Divanında toplanma yeter sayısı asgari 7’dir.  Görev sürelerinin bitiminden

önce seçilen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikleri    düşer ve yedeklere rağmen seçilen

üye adedi 7’den az olursa ilk Genel Kurul  toplantısında eksik üye adedi kadar yeniden

üye seçilir. Yeni seçilenlerin Cemiyet   Divan Üyesi sıfatı, ilk seçilenlerin üyelik süresinde

diğerleriyle birlikte sona erer.  Divan üyelik sıfatı sona eren üye yeniden seçilebilir.

B-GÖREV VE YETKİLERİ:

Divan, Cemiyetin tüm organlarının icrai faaliyetlerini takip eden, bu organlara eleştiri

ve önerileri ile yön veren; Fakülte, Vakıf ve Cemiyet ilişkilerini geliştiren ve  en önemlisi

mezunlarımız arasındaki kuşaklar arası iletişimi ve dayanışmayı   sağlayan bir organdır.

Divan gerekli gördüğü her konuda Cemiyetin diğer organlarından bilgi ister, tavsiye ve görüş

bildirir. Bu organlar, Divan’ın istediği bilgileri Divan’a verirler, tavsiyelerini  ilk toplantılarında

görüşüp karara bağlar ve sonucu Divan’a bildiriler. Cemiyetin   diğer organları da herhangi

bir konuda Divandan görüş isteyebilirler.

Cemiyet Yönetim Kurulu, Divan’a Genel Merkez ve Şubeler seçim sonuçlarını  bildirir ve

Divan’ın görüşünü alır. Divan gerekli gördüğü konuları görüşmek üzere genel üye toplantısı

talep edebilir,  gerekli gördüğü konuların olağan Genel Kurul toplantısı gündemine alınmasını 

isteyebilir. Yönetim Kurulu Divan’ın bu isteklerini yerine getirir.

C-ÇALIŞMASI:

Cemiyet Divanı re’sen, Yönetim Kurulu’nun, Denetçilerin veya Divan Heyeti Reisi’nin göstereceği

yazılı lüzum üzerine toplanır. Davetiyelerde toplantı yeri  ve saati bildirilir.

MADDE 30      Genel Kurul Sonuç Bildirimi

A) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim

ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul

Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan  vekilleri ve yazmanlar tarafından imzalanmış Genel kurul toplantı

tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile  Cemiyet

tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği; Eklenir.

B)Taşınmazların Bildirimi

Cemiyetin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde dernekler

yönetmeliğinde yer alan Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare

amirliğine bildirilir.   

C)Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Cemiyet tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan

önce  Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen yurtdışından yardım alma bildirimi iki nüsha

olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim

kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol sözleşme ve benzeri

belgelerin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının

yerine getirilmesi zorunludur. 

D) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Cemiyetin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü

ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Dernekler Yönetmeliği’nde

belirtilen Proje Bildirimi’ne eklenerek protokol tarihini izleyen bir ay içinde Cemiyet

merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

E ) Değişikliklerin Bildirilmesi

Cemiyetin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği’nde

belirtilen Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi); genel kurul toplantısı dışında cemiyet

organlarında meydana gelen değişiklikler Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen Dernek

Organlarındaki Değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde

mülki idare amirliğine bildirilir.

Cemiyet tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını

izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.   

MADDE 31    ŞUBELER  

ŞUBENİN TARİFİ : Şubeler, bir ana tüzük ile tespit ve tayin edilen gayeyi gerçekleştirmek

amacı ile kurulan, merkeze bağlı teşekküllerdir.

1) ŞUBENİN KURULUŞU :

A) Şubelerin kurulması için aranacak şartlar;

a) Şube açılması gerekli görülen yerlerde ikamet etmekte olan mezunlardan asgari 

25’inin yazılı talebi ,

b) Taliplerin kendi aralarında gösterecekleri, şubelerin açılacağı yerde

ikamet eden  3 kişilik bir kurucu heyetin isim ve adreslerinin Cemiyet Merkezi’ne bildirilmesi.

B) İZİN :

Şube açılması için Cemiyet Genel Merkezi Yönetim Kuruluna müracaat edilir, yukarıdaki

şartlar yerine getirildiğinde Genel Kurul tarafından şube açılması karara bağlanır.

2) ŞUBENİN AÇILMASI :

Gereğinde Cemiyet Divanının görüşü de alınarak, Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubenin

bulunduğu mahallin mülki amirine müracaat için gereken muameleyi tamamlayacak

heyete yazılı yetkiyi verir. Mülki amire yapılacak müracaatta; Kurucuların adı, soyadı,

meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ile şube merkez adresinin bildirilmesi

ve yazıyla Cemiyet Anatüzüğünün 2 örneği ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.

KURUCU HEYET : 1 Başkan, 1 Katip ve 1 Muhasipden ibaret olmak üzere 3  kişidir. 

3) ŞUBENİN ORGANLARI

A) Şube Genel Kurulu : Şubenin kayıtlı üyelerinden meydana gelen, 2    yılda en az  

bir defa belirli tarihte, bu Ana Tüzük hükümlerine göre yapılan kuruldur. Şube  Kongresi,

Merkez Genel Kurul toplantısından önce Ocak ayı içerisinde aynı usul  idaresinde

toplanır. Toplantıda şube yönetim kurulu için oy sırasına göre 5 asil ve 5 yedek, şube

denetim kurulu için 3 asil ve 3 yedek üye seçilir.

B) Şube Yönetim Kurulu : Şube kongreleri tarafından ve şube üyeleri arasından

2 yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden ibarettir. Kongrenin tevdi edeceği işleri

2 yıl müddetle yürütürler.

C) Şube Denetleme Kurulu : Şube Kongreleri tarafından ve şube üyeleri arasından,

2 yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek denetçiden kurulur. Şube Yönetim Kurulunun

hesaplarını, şube kongresi namına tetkik ve denetleyerek bir raporla kongrelerine

ve Genel Merkez Yönetim    Kurulu’na   bildirirler. 

D) Şubelerin Görev ve Yetkileri : Şubeler, bulundukları mahallerde 2.maddede

belirtilen hususlara uygun olarak faaliyette bulunurlar. Ancak, merkezi sorumlu

kılacak hiç bir tasarrufta bulunamazlar. Bu cümleden olarak, kendi iş icapları

dışında, resmi makamlarla temasa geçemezler. Ana tüzüğün tadili ve Cemiyetin

feshi hususlarında kendi organlarınca karar alamayacakları gibi Genel Merkez’den

yetki de isteyemezler.

Şube Yönetim Kurulunun; bu madde ve sair Cemiyet ana tüzüğüne aykırı hareketi;

Genel Merkez ya da şubenin diğer organlarından birinin istemi üzerine Genel Merkez

Yönetim Kurulunun alacağı karar ile GM Denetleme ve Onur Kurulunun birlikte

hazırlayacağı rapor ile tespit edilir ise, GM Yönetim Kurulu bu şube yönetim kurulunu

görevden alır ve en geç 3 ay içerisinde kongreye gitmek kaydı ile belirleyeceği en az

3 kişilik bir yönetim kurulunu görevli kılar.

E)  Şubeler Genel Kurul Sonuç bildirimlerinin bir örneğini, toplantın yapıldığı  tarihi

izleyen  30 gün içinde  mülki idare amirliğine ve Genel Merkezlerine bildirmek zorundadır.

MADDE 32   MALİ HÜKÜMLER

A-  GELİRLER

1) En az ve en çok hadleri 8. maddede belirtilen miktarı içinde kalmak üzere tahsil      

olunacak üye aidatları.

2)  Cemiyetçe düzenlenen balo, eğlence, konser, spor müsabakaları, konferans,

geziler, lisan, mesleki gelişim, mesleki sınavlara hazırlama kursları ile yayın ve sair

faaliyetlerden sağlanan teberru ve gelirler.

3)  Cemiyetçe tertip edilen piyango gelirleri.

4)  Cemiyet mal varlığından elde edilen gelirler.

5)  Üyelerden veya üye olmayanlardan bağış ve yardım yolu ile elde edilen haklar

ve gelirler.

6)  Cemiyet Şubeleri, yıllık gayri safi gelirlerinin %10’unu Merkez hissesi olarak

Cemiyet Merkezine verirler. (Bu paralar şubeler arası yardımlaşmaya tahsis

edilmek üzere ayrı bir fonda saklanır.)

7) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardım ve bağışlar.

B-  HARCAMALAR

1)  Cemiyet harcamalarını Dernekler yasası hükümlerine göre yapar.

2)    Cemiyet yıl içinde elde ettiği gelirlerinin en az % 80’ini kamu yararına olan

faaliyetleri için harcar.

MADDE 33        SANDIK KURULMASI

Dernekler kanununun 12. maddesine uygun olarak Genel Merkez Yönetim Kurulunun

ve Divan Kurulunun öncülüğünde sandık kurulabilir ve şubelere sandık kurulması

için yetki verilebilir. Kurulacak sandığın çalışma esasları merkez yönetim kurulu

tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 34     DİĞER HÜKÜMLER

Tüzüğün ne şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.

Genel kurulda tüzük değişikligi yapılabilmesi için genel kurula katılma

Ve oy kullanma  hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi  

durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya

katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma

hakkı bulunan üyelerin 2/3’dür. Genel Kurul’da  tüzük değişikliği  oylaması açık

olarak yapılır.

MADDE 35        CEMİYETİN FESHİ

A)Cemiyetin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli  

Genel kurul, her zaman cemiyetin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun

görüşülebilmesi için genel kurul madde 14’de belirtilen usullere göre toplantıya çağrılır.

Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve

denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya

katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda 

fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

B)Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, cemiyetin para, mal ve haklarının tasfiyesi

son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere,

feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin

kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde

cemiyet adında “Tasfiye Halinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları

Cemiyeti” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak cemiyetin para, mal ve haklarının tasfiyesi

işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce

cemiyetin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında cemiyete ait defterler, alındı

belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti

yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında

cemiyetin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara

ödenir. Cemiyetin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil

edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda

belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse İstanbul

Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfına  devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare

amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Cemiyetin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip

tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile cemiyet merkezinin bulunduğu

yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi

zorunludur.

Cemiyetin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri

saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter

ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 36       DEFTER VE EVRAKIN MUHAFAZASI

Cemiyete ait üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri, gelir ve gider defteri, bütçe

kesin hesap ve bilanço defteri ve bu defterlerle ilgili evrak  5  yıl müddetle muhafaza edilir.

Bu müddetlerin sonunda bunlar Cemiyetin arşivinde muhafaza edilir veya ilgili heyet

tarafından zabıt tutularak imha edilir.

MADDE 37     SON HÜKÜMLER

İşbu Ana Tüzükte şubelerle ilgili hükümlerde herhangi bir noksanlığın veya bir ihtiyacın

zuhuru halinde meratip silsilesi aynı kalmak kayıt ve şartı ile merkeze ait hükümler kıyasen

tatbik olunur.

MADDE 38       

İşbu Tüzükte yazılı bulunmayan hükümler için 5253 sayılı Dernekler

kanununun amir hükümleri ve medeni kanunun ilgili maddeleri uygulanır.

MADDE 39       İşbu Ana Tüzük kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.